Tech Outreach- Malaysia கல்விக்கான உதவி வழங்கல்,முன்னேற்ற மதிப்பீட்டு நிகழ்வு

Tech Outreach- Malaysia அமைப்பின் அனுசரணையில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கல்வி ஊக்குவிப்பு பெறும் மாணவர்களின் கல்வி முன்னேற்ற மதிப்பீடு மற்றும் மாதாந்த கல்வி உதவி வழங்கல் நிகழ்வு கடந்த 22.04.2015 அன்று சிறுவர்களுக்கான அபிவிருத்தி நிலையத்தில் நடைபெற்றது